Jdi na obsah Jdi na menu
 


O historii PF UJEP

Historie Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně

Pedagogická fakulta je největší fakultou univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Její historie sahá až do roku 1954, kdy byla v Ústí nad Labem založena Vyšší škola pedagogická, která dala vzniknout pedagogickému institutu v roce 1959. O pět let pozdějí (1. 9. 1964) byla z pedagogického institutu vytvořena samostatná Pedagogická fakulta, která vychovala regionu několik generací učitelů. Po listopadu 1989 se na školu vrátilo několik učitelů, kteří museli z politických důvodů na začátku sedmdesátých let odejít, a s nimi přišli i noví lidé s předsevzetím vložit své zkušenosti i své schopnosti do základů nově budované univerzity. V souladu s novým vysokoškolským zákonem proběhla zde řada habilitačních a profesorských jmenovacích řízení. V současné době působí na fakultě 13 profesorů a 45 docentů. Tato skutečnost zavazuje k rozvíjení vědeckého života školy: rozbíhá se interní grantový systém, který má podpořit zajímavé a nosné projekty, novou náplň dostává i ediční činnost, která má ctižádost vedle vydávání skript a učebních pomůcek vytvořit publikační možnosti pro autory vědeckých monografií a pro tématické sborníky. Rozvoj vědeckého života na fakultě klade velké nároky i na Knihovnu PF, která za několik posledních let značně rozšířila své fondy a orientuje se nejen na učebnice a skripta, ale i na odbornou literaturu z oborů, které se na fakultě pěstují. Zásluhu o to mají i dary různých zahraničních institucí i domácích příznivců školy. Stojí před úkolem modernizovat svůj provoz, napojit se na mezinárodní i vnitrostátní knihovnický systém i informační sítě a soustavnou a plánovitou akviziční činností budovat své fondy tak, aby plně sloužily jak studentům, tak pedagogům.

Jádrem studijních programů, které Pedagogická fakulta nabízí, je čtyř a pětileté magisterské studium učitelství. Připravuje učitele jak pro I. stupeň základní školy, tak pro II. a III. stupeň. Učitelství na prvním stupni základních škol se studuje zpravidla čtyři roky buď samostatně s různými specializacemi (dramatická výchova, hudební výchova, tělesná výchova, výtvarná výchova a také učitelství pro I. stupeň základních škol v kombinaci se speciální pedagogikou, je otevřeno i čtyřleté magisterské studium vychovatelství a speciální pedagogika. Nově je otevřeno studium oboru učitelství cizích jazyků (angličtina) pro základní školy.

Učitelství pro II. stupeň základní školy (čtyřleté) a pro střední školy (pětileté) se studuje v různých aprobačních kombinacích, které se rok od roku mění podle zájmu uchazečů i podle potřeb regionu. Od školního roku 1996-97 se nově otevírá obor učitelství výtvarné výchovy pro základní a střední školy. Ve školním roce 1992 - 1993 se poprvé na pedagogické fakultě otevřely i neučitelské obory, tříleté bakalářské studium, které nabízí zájemcům ucelené vzdělání v oborech informační systémy, počítačové modelování ve fyzice a technice, základy humanitní vzdělanosti, kulturně historická regionalistika, ošetřovatelský management, technicko manažerské studium se specializací pro strojírenství nebo chemický průmysl. Pro absolventy bakalářského studia kulturně historické regionalistiky nebo podobného oboru je otevřeno dvouleté jednooborové učitelské studium dějepisu pro střední školy, ve kterém studenti získají magisterský titul. Od školního roku 1995/1996 je zde otevřeno i doktorandské studium v oboru hudební výchova.

Vedle denního studia zde probíhá též dálkové studium rekvalifikační, dvanáctisemestrové učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů a desetisemestrové studium učitelství pro I. stupeň základní školy se zvláštní pedagogikou a rozšiřující studium zvláštní pedagogiky, angličtiny a němčiny, určené absolventům PF a doplňkové pedagogické studium určené vysokoškolsky vzdělaným odborníkům, kteří bez učitelské způsobilosti učí na školách a pro mistry odborného výcviku. Všechny studijní obory jsou koncipovány tak, aby si student vedle povinných kurzů, které tvoří páteř zvolených oborů, mohl podle svých zájmů rozšiřovat obzor v povinně volitelných a volitelných kurzech. V novém modelu studia, který začal platit od školního roku 1991/92 zavedla fakulta kreditní systém, který poskytuje studentům větší volnost ve vytváření individuálních studijních plánů a i rychlejšího (či pomalejšího) postupu při studiu. V současné době studuje na pedagogické fakultě v denním studiu 2630 studentů, dalších 580 v ostatních typech studia.